Obor

Informační, komunikační a řídicí technologie

Fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Charakteristika oboru:
Doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika je určen pro přípravu studentů k samostatné tvůrčí práci a řešení složitých vědecko-výzkumných úkolů na základě hlubokých znalostí, jak individuálně, tak i jako členů týmu.

Odborný profil absolventa:
Absolventa doktorského studijního programu lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka v oblastech informačních, komunikačních nebo řídicích technologií se zaměřením na teoretický i experimentální výzkum za využití moderních matematických metod a pokročilých výzkumných technik včetně prostředků výpočetní techniky. Absolvent bude rovněž schopen rozvíjet aplikace výsledků výzkumu a zavádět je do praxe. Nalezne uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu a v průmyslové praxi.

Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Ke studiu doktorských studijních programů může být přijat uchazeč, který řádně ukončil studium v magisterském studijním programu se zaměřením na elektrotechniku, informační, komunikační a řídicí technologie. Uchazeč musí mít předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.
Přijímací zkouška pro studijní obor IKRT se skládá ze dvou částí:

  • ústní zkouška z anglického jazyka,

  • ústní odborná zkouška podle zaměření doktorského studijního programu.


U přijímací zkoušky z anglického jazyka se vyžaduje znalost na úrovni alespoň mírně pokročilých (intermediate), tj. aby uchazeč používal jazyk nezávisle a efektivně s využitím relevantních jazykových prostředků. Nezbytná je schopnost pracovat s odbornou literaturou.
V rámci odborné zkoušky se vyžadují odborné znalosti na úrovni absolvovaného magisterského studijního programu se zaměřením na téma doktorské disertační práce.