Religionistika

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
3 / 5 roky
P K
PhD
3 / 5

Charakteristika oboru: • teoretická průprava: zaměření na aktuální diskuse a témata oboru: setkávání i střetávání náboženství a kultur, nejnovější teorie náboženství, církve a stát, nová náboženská hnutí, náboženské konflikty; mezioborová spolupráce – analýza z pozic různých perspektiv studia náboženství (filozofie, sociologie, psychologie, antropologie a další)

 • praktická aplikace: státní a veřejná správa, neziskové organizace, média, tlumočení, poradenství, výzkum

 • vazba na praxi: zapojení do mezinárodní spolupráce a výzkumu formou zahraničních stáží


 


Profil a uplatnění absolventa: • výzkumu - pracoviště univerzit a AV ČR

 • státní a veřejné správa - odbory církví a náboženských organizací, odbory spravující nebo dozorující církevní památky, atd.

 • média - ČT, soukromé televize, ČRo, velké i regionální deníky, internetová média

 • tlumočení a překlady - aktuálně v souvislosti s uprchlíky, pro policii, legislativu, apod.

 • poradenství - konzultace pro politiky, legislativu, policii, cizineckou polici, atd.


 


Požadavky a předměty přijímací zkoušky: • přijímací zkouška je ústní, zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém projektu hloubku uchazečových znalostí dané problematiky a jeho orientaci v současném rozvoji oboru

 • uchazeč rovněž musí na základě rozboru cizojazyčného textu prokázat, že ovládá na požadované úrovni minimálně jeden světový jazyk, a dále jeden pramenný jazyk v případě, že si to žádá povaha disertační práce


Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru: • úspěšně ukončené magisterské studium v oboru religionistika či příbuzném humanitním oboru. Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří povinnou součást přílohy přihlášky k přijímací zkoušce. Pouze pokud uchazeč vykoná státní závěrečné zkoušky až v době mezi podáním přihlášky a termínem přijímací zkoušky, může doklad o ukončeném magisterském studiu dodat nejpozději při přijímací zkoušce

 • uchazeč přikládá k přihlášce ke studiu v písemné podobě strukturovaný životopis a důkladně


zpracovaný projekt své disertační práce v rozsahu nejméně 5 normostran a rovněž předkládá představu o nejvhodnějších metodách a časovém rozvrhu jeho realizace. Projekt musí obsahovat rovněž vymezení předmětu výzkumu, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu k tématu. • kritériem pro rozhodování bude soulad tématu s výzkumným zaměřením katedry a s odbornou specializací předpokládaného školitele

 • uchazeče nelze přijmout, pokud pro jím navržený projekt doktorské práce není možné zajistit školitele


Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:


Přijímací zkoušky se nepromíjejí.